Pravni kutak

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

TAJNIK
III. Poljanice 2, 10040 Zagreb
e-mail: vrtic.sunce@zagreb.hr
tel/fax: 01/2922-355


Upravno vijeće
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Dječjim vrtićem „Sunce“ upravlja Upravno vijeće.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.  
Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13):
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima

  propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg
  vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića,

  sukladno ovom Zakonu,
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Obavijesti o održavanju sjednice:   

POZIV

Zapisnik sa sjednice:  
OVDJE


Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić „Sunce“ kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad:
Dječji vrtić „Sunce“ ima prostorno-tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi.

Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: vrtic.sunce@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva.
 


© 2020 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.